Prawo cywilne

Przepisy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie aspekty naszego życia, bowiem każdy przejaw naszej aktywności znajduje odzwierciedlenie w normach cywilnych. O ile podejmowanie codziennych czynności rodzi oczywiste skutki, tak np. zlecenie usługi bądź zaciągnięcie zobowiązania bez stosownej umowy bądź zawierającej istotne braki, może skutkować negatywnymi konsekwencjami. 

 

Dobry i doświadczony adwokat od spraw cywilnych może zapewnić rozsądne rozwiązanie sprawy cywilnej i zabezpieczyć nasze interesy. 

 

Zakres świadczonej pomocy prawnej w sprawach cywilnych obejmuje między innymi: 

 

  • reprezentację przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi, Sądem Najwyższym i organami postępowania egzekucyjnego (komornikami),
  • przygotowywanie i opiniowanie umów,
  • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach,
  • opracowywanie strategii postępowania w celu dochodzenia roszczeń,
  • sporządzanie wezwania do zapłaty,
  • pomoc w odzyskiwaniu należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, 
  • pomoc w uzyskaniu odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i zdarzeń losowych,
  • reprezentacja w sprawach dotyczących ochrony prawa własności – np. zasiedzenie, przywrócenie stanu poprzedniego, zniesienie współwłasności, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
  • sporządzanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia tj. apelacje, zażalenia. 
Skontaktuj się ze mną

Bądź na bieżąco

Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Adres

Śląska 21, 81-319 Gdynia

E-mail

kancelaria@roszczyniala.com

Zadzwoń

+48 798 617 669