1. Home
  2. Blog
  3. Jakie roszczenia przysługują w przypadku błędu medycznego?
pexels-negative-space-48604

Jakie roszczenia przysługują w przypadku błędu medycznego?

Błędy mogą zdarzyć się w każdym zawodzie, niezależnie od stopnia wykształcenia, jednak błędy medyczne mają dla nas wyjątkowo dotkliwe konsekwencje, gdyż mogą doprowadzić do rozstroju zdrowia, a w najgorszych wypadkach do śmierci. Niezależnie od tego, czy jesteś pacjentem czy osobą bliską, poszkodowaną przez błąd medyczny, dochodzenie odszkodowania może być skomplikowane i emocjonalnie trudne. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii adwokackiej.
 
Zgodnie z definicją sformułowaną przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 1 kwietnia 1955 roku (IV CR 39/54, Lex nr 118379) Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. 
 
W praktyce mamy do czynienia z następującymi rodzajami błędów:
1)    diagnostycznym – polega bądź na mylnym stwierdzeniu nieistniejącej choroby (błąd pozytywny), bądź częściej na nierozpoznaniu rzeczywistej choroby pacjenta, co prowadzi do pogorszenia jego zdrowia;
2)    terapeutyczny - w przypadku wyboru niewłaściwej metody lub wadliwego sposobu leczenia, nienależycie dokonanej operacji, poszerzenia pola operacyjnego bez takiej konieczności. Błędem terapeutycznym może być również podjęcie zabiegu operacyjnego mimo przeciwwskazań lekarskich;
3)    technicznym – polega na niewłaściwym wykonaniu zabiegu lub badania diagnostycznego;
4)    organizacyjnym – związany z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego, a polega na wadliwym jego funkcjonowaniu z punktu widzenia obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 
W przypadku, gdy wydaje nam się, że mogło dojść do wystąpienia błędu medycznego naszą pierwszą czynnością powinno być niezwłoczne odebranie z placówki leczniczej całości dokumentacji medycznej. Pełna dokumentacja medyczna będzie stanowiła podstawowy dowód w ewentualnym procesie. Warto pamiętać, że zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta placówka medyczna jest zobowiązana do udostępnienia całej dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenia na żądanie pacjenta.
 
Kolejną ważną rzeczą jest zbieranie przez pacjenta wszelkich rachunków, faktur i innych dokumentów, które będą poświadczały poniesione przez niego koszty związane z wystąpieniem błędu medycznego, np. koszty dodatkowych wizyt u lekarzy, zakupu leków, wydatki na dojazdy, koszty rehabilitacji, koszty zakupu specjalnych urządzeń dla niepełnosprawnych.
 
Roszczenia, które przysługują osobie poszkodowanej za błąd medyczny
 
Warto pamiętać, że poza odszkodowaniem, poszkodowany na skutek błędu medycznego może domagać się jeszcze kilku roszczeń. Są to między innymi:
- zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie, którego wysokość może się różnić w zależności od okoliczności wystąpienia błędu medycznego. Ma ono zrekompensować straty, krzywdy, ból itp., czynniki zaistniałe w wyniku błędu. Jest ono ustalane indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sytuacji,
- zapłata z góry sumy potrzebnej na leczenie
- renta na zwiększone potrzeby – jest to świadczenie, które jest wypłacane wielokrotnie – najczęściej co miesiąc, które jest przeznaczone na określony koszt, jaki poszkodowany musi regularnie ponosić na skutek błędu medycznego – tj. np. na rehabilitację, leki,
- renta z tytułu utraty zdolności do pracy – świadczenie, które przysługuje osobie poszkodowanej, która na skutek błędu medycznego utraciła możliwość pracy zawodowej lub rozwoju/awansu.
 
Odszkodowanie natomiast to świadczenie, które ma rekompensować straty i koszty poniesionej przez poszkodowanego lub osobę bliską (w przypadku śmierci) z powodu takiego błędu. Do takich kosztów zaliczamy m.in. opłaty za badania, wizyty lekarskie, zakup leków, koszty dojazdów do lekarzy, rehabilitację).
 
Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za błąd medyczny?
 
Aby osoba poszkodowana mogła dochodzić wypłaty odszkodowania za błąd medyczny muszą zostać spełnione następujące warunki:
- działanie lub zaniechanie działań osoby odpowiedzialnej za wystąpienie błędu medycznego musi być niezgodne z powszechnie znanymi zasadami medycyny,
 - na skutek tego działania musi zaistnieć szkoda u pacjenta w postaci: uszczerbku na zdrowiu, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub innego naruszenia stanu zdrowia lub jego rozstroju, 
- konieczne jest udowodnienie związku pomiędzy zaistniałym pogorszeniem się stanu zdrowia, a działaniem osoby odpowiedzialnej za stan pacjenta, 
- osobie odpowiedzialnej za stan pacjenta można przypisać winę umyślną lub winę nieumyślną. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a uzyskaniem pomocy dotyczącej błędu medycznego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Oferujemy profesjonalną obsługę oraz bezpłatną wycenę Twojej sprawy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne. 

Adres

Śląska 21, 81-319 Gdynia

E-mail

kancelaria@roszczyniala.com

Zadzwoń

+48 798 617 669